Skip to content

Kürtçe Dil Dersleri –Zazaca Ve Hikayeler

5 üzerinden 0 oy aldı
(be the first to review)

25,00

Stokta yok

Kategoriler:

Açıklama

Dil, ha­ya­tın vaz­ge­çil­mez as­li un­su­ru­dur.

Dil, ge­liş­me­nin, dönüşümün, de­ği­şi­min ger­çek­leş­me­si­dir.

Bir hal­kın ge­liş­miş­li­ği­nin bir öl­çü­tü de, di­li ne ka­dar iyi kul­la­na­bil­di­ği­dir. Çün­kü di­li kul­la­na­bil­di­ği oran­da ha­yat­ta kal­ma, dönüşümü ya­ka­la­ma gücüne sa­hip olur.

Dil ile düşün­ce­le­ri, dav­ra­nış­la­rı ses­len­di­ri­riz. Bun­la­rı ileri­ki ku­şak­la­ra ak­ta­rır, bu ve­si­ley­le kay­bol­ma­la­rı­nı, yok ol­ma­la­rı­nı ön­le­riz.

Bir ulu­sun ya­şa­ma­sı ve ya­şa­mı­nı ida­me et­tir­me­si, di­lin kul­la­nı­mı­na bağ­lı­dır. Bu­nun kul­la­nıl­ma­sı, hem söz­lü hem­de ya­zı­lı an­la­tım­dan ge­çer.

Söz­lü an­la­tım ne ka­dar güç­lüy­se, di­lin ya­zım­da kul­la­nıl­ma­sı, ak­ta­rıl­ma­sı o ka­dar ge­liş­kin­dir.

Kül­türel de­ğer­ler, bir hal­kın vaz­ge­çil­mez ve halk ol­ma­sın­dan kay­nak­la­nan özel­lik­le­ri­dir. Bir ulu­sun ulus ol­ma özel­lik­le­ri ara­sın­da ta­rif edi­len kül­tür, en önem­li un­sur­dur.

Orjinal Dil: Kürtçe- Zazaca (Dımıli)

Yazar (lar): Turan Erdem – Orhan Erdem

kitabın ait olduğu Dizi Adı: Eğitim

Kitabın genel anlamda türü:Dil Dersleri

Katkıda Bulunanlar:Genim Renas

Cilt Bilgisi:230 gr bristol

Kağıt Bilgisi:Enzo 60 gr

Sayfa Sayısı:240

Kitap Boyutları:11x19.5

ISBN No: 978-975-8491-82-7

Barkot No: 9789758491827

Ek bilgi

Ağırlık 0,4 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Leave a customer review

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Back To Top