Dil, ha­ya­tın vaz­ge­çil­mez as­li un­su­ru­dur.

Dil, ge­liş­me­nin, dönüşümün, de­ği­şi­min ger­çek­leş­me­si­dir.

Bir hal­kın ge­liş­miş­li­ği­nin bir öl­çü­tü de, di­li ne ka­dar iyi kul­la­na­bil­di­ği­dir. Çün­kü di­li kul­la­na­bil­di­ği oran­da ha­yat­ta kal­ma, dönüşümü ya­ka­la­ma gücüne sa­hip olur.

Dil ile düşün­ce­le­ri, dav­ra­nış­la­rı ses­len­di­ri­riz. Bun­la­rı ileri­ki ku­şak­la­ra ak­ta­rır, bu ve­si­ley­le kay­bol­ma­la­rı­nı, yok ol­ma­la­rı­nı ön­le­riz.

Bir ulu­sun ya­şa­ma­sı ve ya­şa­mı­nı ida­me et­tir­me­si, di­lin kul­la­nı­mı­na bağ­lı­dır. Bu­nun kul­la­nıl­ma­sı, hem söz­lü hem­de ya­zı­lı an­la­tım­dan ge­çer.

Söz­lü an­la­tım ne ka­dar güç­lüy­se, di­lin ya­zım­da kul­la­nıl­ma­sı, ak­ta­rıl­ma­sı o ka­dar ge­liş­kin­dir.

Kül­türel de­ğer­ler, bir hal­kın vaz­ge­çil­mez ve halk ol­ma­sın­dan kay­nak­la­nan özel­lik­le­ri­dir. Bir ulu­sun ulus ol­ma özel­lik­le­ri ara­sın­da ta­rif edi­len kül­tür, en önem­li un­sur­dur.

Orjinal Dil: Kürtçe- Zazaca (Dımıli)

Yazar (lar): Turan Erdem – Orhan Erdem

kitabın ait olduğu Dizi Adı: Eğitim

Kitabın genel anlamda türü:Dil Dersleri

Katkıda Bulunanlar:Genim Renas

Cilt Bilgisi:230 gr bristol

Kağıt Bilgisi:Enzo 60 gr

Sayfa Sayısı:240

Kitap Boyutları:11x19.5

ISBN No: 978-975-8491-82-7

Barkot No: 9789758491827

Ağırlık 0,4 kg

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“Kürtçe Dil Dersleri –Zazaca Ve Hikayeler” için yorum yapan ilk kişi siz olun

Your email address will not be published. Required fields are marked