Billion Bipac-7000 ADSL USB Modem

Mandrake Linux 10.1 CE i癟in kurulum


Bu ba驃l覺kta anlat覺lan 癟繹z羹mler Mandrake Linux 10.1 CE (Download Edition) ve k2.6.8.1-10mdk alt覺nda ger癟ekle驃tirilmi驃tir. Modem T羹rkiye'de web 羹zerinden sat覺lmaktad覺r. 櫥retici firma sitesi : http://www.billion.com

Modemi tan覺tmak ve kullanmak i癟in yapaca嚴覺m覺z i驃lemlerin s覺ras覺:

1. Kernel konfig羹rasyonu
2. Gereken paketler ve kurulumu
3. Web tabanl覺 aray羹z ve modem ayarlar覺

1. Kernel konfig羹rasyonu

Kernel derleyebilmek i癟in kaynak kodunun sistemde y羹kl羹 olmas覺 gerekir. Mandrake 10.1 CE CD'leri i癟inde 2.6.8 kaynak kodunu rpm olarak bulabilirsiniz. Y羹klemek i癟in "Start--> Sistem--> Yap覺land覺rma--> Paketleme--> Yaz覺l覺m覺 Kur" penceresini kullanabilirsiniz. Kernel 羹zerinde k羹癟羹k bir ka癟 de嚴i驃iklik gerekmektedir. Bu ama癟la http://www.belgeler.org/howto/kernel-nasil_derlenir.html adresinde anlat覺lanlar覺 bildi嚴inizi ve olmas覺 gereken ba嚴lar覺n var oldu嚴unu kabul ederek devam ediyoruz. L羹tfen kernel derleme konusunda yeterli bilgi sahibi de嚴ilseniz gereken ara驃t覺rmalar覺 yaparak kendinizi e嚴itiniz.

 Derleme i驃lemleri i癟in s覺ras覺yla verilecek komutlar :

   #cd /usr/src/linux
   #make mrproper
   #make menuconfig

Son komutla birlikte 癟ekirdek konfig羹rasyon men羹s羹 kar驃覺n覺za gelecektir.

Konfig羹rasyon men羹s羹nde a驃a嚴覺daki ayarlar覺n yap覺lmas覺 gerekiyor.

Code maturity level options alt覺nda  
[*] Prompt for development and/or uncompletes code/drivers

Loadable modulates support alt覺nda
[*] Enable loadable modulates support
[*] Forced module unloading
[*] Module versioning support (EXPERIMENTAL)
[*] Automatic kernel module loading

Device Drivers --> Networking Support   alt覺nda
<*>Networking Support
Device Drivers --> Networking Support-->Networking options  alt覺nda
<*> Packet socket
<*> Unix domain sockets
[*] TCP/IP networking
[*] Asynchronous Transfer Mode (ATM) (EXPERIMENTAL)
[*] Classical IP over ATM
[M] RFC1483/2684 Bridged protocols

Device Drivers -->USB support alt覺nda
<*> Support for Host-side USB
[*]  USB device filesystem

Library routines alt覺nda
<M>CRC32c (Castagnoly,et al) Cyclic Redundancy-Check

Asl覺nda buralara kadar gelmi驃ken 癟ekirde嚴iniz ile ilgili di嚴er ayarlara da g繹z atabilir ve gerekenleri de嚴i驃tirebilirsiniz. -rne嚴in: 襤驃lemci tipinde sisteminize uygun i驃lemci gurubunun deste嚴ini alabilirsiniz.(Processor Type and Features  alt覺nda)

Kernel 羹zerinde gereken de嚴i驃iklikleri yapt覺ktan sonra aray羹zden 癟覺k覺yoruz ve yapt覺嚴覺m覺z de嚴i驃ikliklerin saklanmas覺 ile ilgili
soruya "yes" cevab覺n覺 vererek konsola d羹驃羹yoruz.

 #make bzImage && make modules && make modules_install
 komutu ile 癟ekirde嚴in yeniden yap覺land覺r覺lmas覺n覺 sa嚴l覺yoruz. (Bu s羹re癟 sisteminize g繹re ~20 dk. s羹rebilir)

#make install
komutu ile 癟ekirde嚴i sisteme y羹kl羹yoruz. Son olarak #lilo komutu verip a癟覺l覺驃 se癟eneklerine bak覺yoruz. Burada "2681-10custom" se癟ene嚴i olmal覺. Bilgisayar覺n覺z覺 yeniden ba驃lat覺p "2681-10custom" konfig羹rasyonu ile a癟may覺 unutmay覺n覺z.

Tebrikler! 襤驃in en zor ve karma驃覺k k覺sm覺n覺 atlatt覺n覺z. L羹tfen sonraki a驃amaya ge癟iniz. 

2. Gereken Paketler ve Kurulumlar覺

Modem s羹r羹c羹s羹 i癟in USBENDPOINT-1.10-2.src.rpm paketini kullan覺yoruz. Bu paketi kullanabilmek i癟in rpm-build-4.2.2-7mdk.i586.rpm ve ba嚴覺ml覺 bulundu嚴u paketlerin e嚴er daha 繹nce sisteminizde yoksa kurulmas覺 gerekiyor (e嚴er sisteminize uygun de嚴ilse, uygun olan覺 Mandrake Linux kaynaklar覺ndan bulunuz.)

Paketi kurmak i癟in konsoldan 驃u komutu vermeniz gerekiyor.

#rpm -ivh --nodeps USBENDPOINT-1.10-2.src.rpm

Paketleri kurduktan sonra i驃lemlerimize yine konsoldan devam ediyoruz.

#cd /usr/src/RPM/SPECS
#rpmbuild -bi usbendpoint1.10.spec
(yapaca嚴覺 i驃: spec dosyas覺ndan derleme yap ve gerekenleri sisteme y羹kle)
#cd /usr/src/RPM/BUILD/USBENDPOINT-1.10/e2/
#make
(yapaca嚴覺 i驃: mod羹llerin kullan覺ma a癟覺lmas覺)

Bu i驃lemlerden sonra tavsiyem bilgisayar覺n覺z覺 yeniden ba驃latman覺zd覺r.
Tabii ki "2681-10custom" dan a癟may覺 unutmuyoruz.
(Mandrakelinux Denetim Merkezindeki "-ny羹kleyici" arac覺ndan "2681-10custom" 繹ntan覺ml覺 olarak ayarlanabilir.  Bunun i癟in "繹ny羹kleyici" arac覺 癟al覺驃t覺r覺l覺r, "sonraki" d羹嚴mesine bas覺l覺r ve gelen pencerede  "2681-10custom" se癟ilerek "De嚴i驃tir" d羹嚴mesine bas覺l覺r.Kar驃覺m覺za "drakboot" penceresi gelir. Burada sadece "繹ntan覺ml覺" se癟ene嚴ini belirleyip "Tamam" ve "Son" yoluyla 癟覺k覺l覺r.)
Sistem tekrar a癟覺l覺rken s羹r羹c羹 癟al覺驃t覺r覺lacak ve bu i驃lem s覺ras覺nda USB modemin ADSL ledi yan覺p s繹necektir.
Ayr覺ca ram'de a嚴 simgesinin d羹zeldi嚴i de g繹zlenecektir.

3. Web Tabanl覺 Modem Konfig羹rasyonu

Bu a驃amada kulland覺嚴覺m覺z web taray覺c覺s覺n覺n adres k覺sm覺na http://10.0.0.2  yazarak modemin 驃ifre aray羹z羹ne ula驃覺r覺z.

Kullan覺c覺 ad覺 olarak "user" , 驃ifre olarak "password" yazd覺嚴覺n覺zda modemin web ara y羹z羹 kar驃覺n覺za gelir.


襤lk olarak "WAN" k覺sm覺ndan Encapsulation(PPPoE-LLC), VPI(8), VCI(35), ba嚴lant覺 ad覺(bo驃 b覺rak覺n覺z), username (T羹rk Telekom kullan覺c覺 ad覺) ve user password(T羹rk Telekom 驃ifreniz)  bilgileri girilir. Ayarlardan sonra "submit" t覺klamay覺 unutmay覺n覺z!

Sonraki a驃amada "DNS" k覺sm覺ndan T羹rk Telekom DNS numaralar覺(Preferred DNS:195.175.37.14 ve Alternate DNS:212.156.2.70) ve ayarlar覺 girilir. Ayarlardan sonra "submit" t覺klamay覺 unutmay覺n覺z!

Yapt覺嚴覺m覺z ayarlar覺 "Save settings/reboot" k覺sm覺ndan "save&reboot" d羹嚴mesini kullanarak kaydediyoruz.

TEBR襤KLER. Art覺k Internet'e ba嚴lanabilirsiniz. Bunun i癟in son olarak "PPP" k覺sm覺ndaki "Connect /Execute" d羹嚴mesini kullan覺yoruz.

Art覺k bu pencereyi kapatabilir ve Internet'in keyfini s羹rebilirsiniz. Internet ba嚴lant覺s覺n覺 sonland覺rmak i癟in yine "PPP" k覺sm覺ndaki "Disconnect/Execute" d羹嚴mesini kullan覺n覺z.

Ahmet BAATIR - permeaz@ttnet.net.tr